Pokląskwa

Pokląskwa

Saxicola rubetra

Gatunek zamieszkujący Europę poza północnymi i południowymi skrajami oraz Azję Środkową i Iran. Zimuje w środkowej i wschodniej Afryce, na południe od Sahary.
W Polsce najwyższe zagęszczenia osiąga w północnej części kraju, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, Mazurach i Podlasiu.
Pokląskwa unika terenów silnie przekształconych antropogenicznie. Związana jest natomiast z krajobrazem rolniczym, głównie łąkami, pastwiskami oraz ekstensywnie użytkowanymi polami z wysoką roślinnością zielną i krzewiastą.
Obserwacje prowadzone w latach 2000-2016 na potrzeby Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, wykazały tendencje spadkowe gatunku, obejmujące zarówno liczebność jak i rozpowszechnienie. Trendy należy uznać za niepokojące, biorąc pod uwagę rangę polskiej populacji pokląskwy, która stanowi 15% populacji europejskiej.
Prawdopodobnymi przyczynami niekorzystnych trendów w populacji są zmiany siedliskowe związane z intensyfikacją rolnictwa, wysokie drapieżnictwo lęgów oraz czynniki występujące na trasach migracji i zimowiskach.

Piosenka pokląskwy.
Ochrona gatunkowaścisła
Czerwona Lista Gatunków
Ginących i Zagrożonych
nie
IUCN Red List LC (gatunek mniejszej troski)
Dyrektywa Ptasianie

Autorzy danych dotyczących rozmieszczenia: Arkadiusz Kiszka

Źródło nagrania: Xeno-canto